Lov om offentlig anskaffelser, høringsutkast!

Lov om offentlig anskaffelser, høringsutkast!

01/02/2024

Høring NOU 2023:26 Lov om offentlig anskaffelser, høringsutkast!
Syv advokater, tre professorer og en rådgiver ferdig med første utredning
Det offentlige kjøper varer og tjenester for rundt 740 milliarder kroner i året. Nå foreslår et regjeringsoppnevnt lovutvalg å endre loven som styrer innkjøpene. Næringsministeren vil jobbe for å få en ny lov på plass så raskt som mulig.
Første utredning er lagt ut på hjemmesiden til FLNV for at medlemmene skal kunne få innsikt av hva dette går ut på og eventuell komme med kommentarer. Vi følger opp med andre delutredning når den kommer i mai.
Første delutredning inneholder forslag til ny struktur for regelverket, tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn samt forenkling av regelverket. Rapporten fra utvalget sendes på tre måneders offentlig høring. Alle kan sende inn høringssvar, og høringsfristen er 10. februar 2024.
Andre utredning
Utvalget skal levere sin andre delutredning innen 4. mai 2024. I andre delutredning skal utvalget se nærmere på reglene om erstatning, avvisning og geografisk virkeområde. I tillegg skal utvalget utrede enkelte problemstillinger om lokale og regionale leverandører, land-til-land rapportering og sikkerhet og beredskap.

«Klikk her for å lese mer:»Lov om offentlig innkjøp høring